kok体育官网下载链接


Produced By 中国煤炭开发有限责任公司
主页 > 国资动态 >

愛的ハンドル 歌詞 張文綺 ~

張文綺

kok体育官网下载链接愛的ハンドル

作詞:許明傑

作曲:許明傑

編曲:邱逸安

kok体育官网下载链接愛情紡啊紡啊紡 用心來揣一个對的人

愛情轉啊轉啊轉 轉出著你全新的希望

愛情催啊催啊催 天邊海角等你來相隨

kok体育官网下载链接愛情追啊追啊追 油門嘛愛細膩 按呢才會水氣

(按呢才會水氣)

煩惱青春敢會赴 毋免犧牲 毋免躊躇

kok体育官网下载链接愛的方向猶佇咧沐沐泅 敢若青盲牛

咱是毋是等足久 頭殼慶煙目睭雺霧

愛的路上就愛 扞好ハンドル

【註】

kok体育官网下载链接ハンドル:handle,方向盤

媠氣:事情做得很完美叫人激賞稱讚,音suí-khuì

沐沐泅:比喻忙亂而無助,音bo̍k-bo̍k-siû

扞:用手扶著,音huānn

------------------------------------------

12219/《愛的ハンドル》Ài ê Ha̋n-tóo-luh

kok体育官网下载链接張文綺Tiunn Bûn-khí

愛情紡啊紡啊紡

kok体育官网下载链接ài-tsîng pháng--ah pháng--ah pháng

用心來揣一个著的人

iōng-sim lâi tshuē tsi̍t-ê tio̍h ê lâng

愛情轉啊轉啊轉

kok体育官网下载链接ài-tsîng tńg--ah tńg--ah tńg

轉出著你

kok体育官网下载链接tńg tshut tio̍h lí

kok体育官网下载链接全新的希望

kok体育官网下载链接tsuân-sin ê hi-bāng

kok体育官网下载链接更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網

愛情催啊催啊催

kok体育官网下载链接ài-tsîng tshui--ah tshui--ah tshui

天邊海角

kok体育官网下载链接thinn-pinn hái-kak

等你來相隨

tán lí lâi siong-suî

愛情追啊追啊追

ài-tsîng tui--ah tui--ah tui

油門嘛愛細膩

kok体育官网下载链接iû-mn̂g mā ài sè-jī

按呢才會媠氣

án-ne tsiah ē suí-khuì

(按呢才會媠氣)

(án-ne tsiah ē suí-khuì )

煩惱青春敢會赴

kok体育官网下载链接huân-ló tshing-tshun kám ē-hù

毋免犧牲

kok体育官网下载链接m̄-bián hi-sing

毋免躊躇

m̄-bián tiû-tû

愛的方向

ài ê hong-hiòng

猶佇咧沐沐泅

kok体育官网下载链接iáu tī-leh bo̍k-bo̍k-siû

敢若青盲牛

kok体育官网下载链接kánn-ná tshinn-mî-gû

咱是毋是等足久

kok体育官网下载链接lán sī-m̄-sī tán tsiok kú

頭殼衝煙

thâu-khak tshìng-ian

目睭雺霧

kok体育官网下载链接ba̍k-tsiu bông-bū

愛的路上

ài ê lōo-siōng

kok体育官网下载链接著愛扞好ha̋n-tóo-luh

tio̍h-ài huānn hó ha̋n-tóo-luh

kok体育官网下载链接感謝 W.B. Chen修正歌詞

友站連結: W.B. Chen

Produced By 中国煤炭开发有限责任公司